Kuljetus Nukala

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Laatimispäivä: 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Kuljetus Nukala Oy
Voltintie 210
62300 HÄRMÄ
+358 400 364 600
mika.nukala@netikka.fi
y-tunnus: 0833027-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kuljetus Nukala Oy
Tiina Nukala
Voltintie 210
62300 HÄRMÄ
puh. +358 400 445 364
tiina.nukala@netikka.fi

Rekisterin nimi

Kuljetus Nukala Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Asiakassuhteen hoitaminen hallinta, ylläpito ja kehittäminen
  • Palveluiden toteuttaminen ja personointi
  • Asiakastapahtumien varmentaminen
  • Asiakasviestintä (esim. asiakaskirjeet ja tiedotteet)
  • Markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille
  • Omien ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi ja luvan- sekä kiellonvarainen
    suoramarkkinointi eri kanavissa sekä markkinatutkimusten suorittaminen
  • Päällekkäisten tietojen hallinta ja poisto
  • Laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista.
5.1 Rekisteröidyn tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yritys ja asema,
yrityksen osoitetiedot.
5.2 Tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan
rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla
kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen
ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/ tai mobiili) pyydetään
asiakkaalta erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin,
asiakastyytyväisyystutkimuksiin ja vastaaviin selvitykseen sekä markkinointikilpailujen
järjestämiseen yhteistyökumppaneille henkilötietolain 19 § mukaisesti, ellei rekisteröity ole
kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä niitä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa
B. Sähköinen aineisto
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain
erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun
toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa
tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja
kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten
asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu
teknisin ratkaisuin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin kerätyt tiedot. Tarkastuspyyntö tulee
esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ks.kohta 2).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai päivittämättömän tiedon poistamista ja/tai
korjaamista. Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ks.kohta 2).
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
varten samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.
Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä tämän selosteen
kohdassa 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kuvattu.